MEMÒRIA 2013

Associació Teràpia a l’Abast

ÍNDEX: 

 

I.      L’Associació. 

        Fitxa de dades bàsiques. 

 

II.    Objecte social detallat, objectius i activitats a                      realitzar. 

       Objecte Social. 

       Objectius Específics. 

       Població objecte de les intervencions. 

       Tipologia d’Activitats. 

 

III.   Metodologia i funcionament econòmic. 

       Sessions grupals. 

       Sessions individuals. 

 

IV.   Supervisió del treball dels/les professionals                          terapeutes. 

 

V.    Avaluació de les activitats. 

 

VI.   Actors involucrats al projecte. 

 

VII.  Activitats realitzades a l’any 2013. 

 

VIII. Col·laboracions i projectes en marxa. 

       Descripció projecte a Creu Roja Mollet. 

       Descripció projecte a Presó Quatre Camins. 

 

IX.   Balanç Econòmic. 

 

 

I. L’ASSOCIACIÓ 

 

L’Associació Teràpia a l’Abast es constitueix el 19/09/2013 com a entitat sense ànim de lucre 

que neix de la unió de diverses necessitats i desitjos: 

 

- La disponibilitat d’espai al local de l’Escola del Taller de Gestalt de Barcelona (psiCORporal) 

- La preocupació per la situació social actual, amb moltes persones amb un nivell important de malestar per a qui seria molt beneficiós tenir un suport terapèutic però que es troben sense possibilitats de pagar-ne el cost. 

- El desig de realitzar pràctiques professionals per part d’ex-alumnes i alumnes suficientment preparats/des dels darrers cursos de l'Escola del taller de Gestalt de Barcelona. 

- L’oferiment de professionals terapeutes per a realitzar teràpia de manera voluntària 

 

Som un conjunt de professionals terapeutes, majoritàriament Gestalt i afins, que voluntàriament i conscients del moment de dificultat sòcio-econòmica actual, oferim la possibilitat d’un espai terapèutic a l’abast de tothom. 

Treballem només amb la figura de terapeutes voluntaris/es, que han de ser socis i que no cobren pels serveis que ofereixen. Les activitats que realitzem no tenen finalitat de lucre. Els ingressos, a partir de les quotes i de les aportacions voluntàries, es destinen a lles despeses que generi la pròpia activitat de l’associació, que segueix una gestió transparent.

 

 

  

Fitxa de dades bàsiques:

 

Nom de l'entitat: Associació Teràpia a l’Abast 

Adreça: Carrer Portaferrissa, 18, baixos interior

C.P.: 08001 

Població: Barcelona

Província: Barcelona 

E-mail: terapialabast@gmail.com

Web: terapialabast.com 

N.I.F: G66006784

Data de constitució: 19/09/2013 

Nº de socis/es: 13

Nº de voluntaris/es: 13 

Constitució de la Junta Directiva 

Presidenta: Cristina Nadal Muset 

Vicepresidenta: Anna Hugas Biosca 

Secretària: Elisa Blanco Alcaide 

Tresorera: Alfonsina Ortega González 

 

 

II OBJECTE SOCIAL DETALLAT, OBJECTIUS I ACTIVITATS A REALITZAR 

 

Objecte Social: 

Els fins de l’associació estan basats en posar a l’abast de persones i organitzacions eines de suport i acompanyament per al creixement integral de l’individu, des de la vessant psicoterapèutica. 

 

Objectius Específics: 

- Donar suport terapèutic a persones/col·lectius en situació de necessitat i amb pocs recursos econòmics. 

- Donar suport terapèutic, emocional i tècnic a les persones treballadores i voluntàries de les entitats socials o afins. 

- Oferir la possibilitat de que terapeutes i professionals de la relació d’ajuda realitzin una tasca voluntària dins d’un marc estructurat. 

- Oferir la possibilitat a ex-alumnes i alumnes (suficientment preparats/es que estiguin acabant la formació de terapeutes Gestalt) de fer pràctiques acompanyades i supervisades. 

 - Donar a conèixer la teràpia Gestalt.

 

Població Objecte de les Intervencions: 

Persones amb necessitat terapèutica i manca de recursos per accedir-hi. 

Professionals, persones voluntàries, persones usuàries, familiars de col·lectius de l’àmbit educatiu, terapèutic, psicosocial, de salut i altres. 

Grups, associacions, altres entitats, organitzacions i col·lectius, tant de l’àmbit privat com públic i institucional. 

 
 
 
III PROGRAMES D’ACTUACIÓ: TIPOLOGIA D’ACTIVITATS: 
 
Les nostres actuacions com a entitat es poden dividir en tres eixos bàsics: 
 
Programa d’atenció individualitzada. 
Sessions individuals de teràpia i creixement personal, amb un enfocament humanista, que inclogui els abordatges corporals. 
Es poden abordar temes com: ansietat, depressió, pors i fòbies, processos de dol, relacions personals (parella, família, etc) moments de canvi vital, crisis personals o existencials, sexualitat, grups de recolzament sobre problemàtiques específiques, etc. 
 
Programa d’atenció grupal.
Espais grupals de trobada, en diversos formats possibles (grups d’ajuda mútua, grups de població que comparteixin determinades característiques– edat, situació social,...)– que permetin un abordatge grupal dels temes que els preocupin. L’espai grupal reforça i amplifica els aprenentatges que es produeixen a nivell particular. 
Les sessions les durà a terme un terapeuta individual o es podran realitzar en co-teràpia. 
 
Possibles temes: sensibilització, creixement personal, ioga, trastorns alimentaris, 
drogodependències,... 
 
Possibles eines: teatre, expressió artística a través de les arts plàstiques, de la música, del moviment,...  
 
Possibles col.lectius amb qui treballar des de l’espai grupal: adolescents, immigració, professionals del sexe, dones que han patit o pateixen violència al nucli familiar, col·lectiu gais, 
lesbianes, transsexuals, gent gran, presons, relacions familiars... 
 
Programa de suport a entitats: 
Supervisió per a professionals de la relació d’ajuda que facilitin processos sòcio-educatius, terapèutics i/o de creixement personal. La supervisió pot atendre aspectes tècnics sobre la tasca professional, aspectes relacionals entre membres de l’equip de professionals (millora de 
la comunicació, la participació, la coordinació...) i aspectes emocionals que es posen en joc durant l’exercici de la professió. 
 
Tallers i sessions de formació per a professionals de la relació d’ajuda que facilitin processos sòcio-educatius, terapèutics i/o de creixement personal, de temes vinculats al desenvolupament personal del professionals (en les seves vessants cognitiva, emocional i/o corporal) així com eines per a al seu desenvolupament en la relació interpersonal. 
 
Consultes o sessions puntuals d’assessorament per a professionals de la relació d’ajuda en aquells aspectes en què se sentin encallats. 
 
Acompanyament en processos de canvi intern de les associacions, per a que es puguin dur amb una especial atenció en la cura de les persones que en formen part. 
 
IV METODOLOGIA I FUNCIONAMENT ECONÒMIC 
 
Treballem només amb la figura de terapeutes voluntaris/es, que no cobren pel servei que ofereixen i que passaran a ser socis/es amb la finalitat d’establir un compromís i fer-los 
partíceps del projecte. La quota actual és de 30€ a l’any, que pot ser revisada en cada assamblea ordinària. 
Les aportacions econòmiques voluntàries que pugui fer el o la pacient aniran destinades a sufragar despeses generals, de difusió, de material, gestions, assegurances, etc.
 

- Les persones voluntàries que vulguin participar al projecte ompliran una fitxa i seran entrevistades per algun membre de la junta. 

- Les persones i entitats que demanen els serveis per tal de ser atesos com a usuaris, 

també han d’omplir la fitxa corresponent (RRI) 

 

Sessions grupals: 

- Es fan en co-teràpia quan els/les terapeutes són novells (per assegurar la qualitat de treball i també el major aprenentatge que suposa). 

- Cada terapeuta o equipo terapèutic que vulgui participar farà una proposta concreta (marc, contingut, temporalitat, temàtica,... ), que haurà de ser validada/supervisada pel 

grup motor i/o seguint un procés de supervisió. 

- En les ocasions en què les demandes venen explicitades per una organització demandant, la persona encarregada de la Junta cercarà el/la professional més adient per a dur-la a 

terme, en funció de la seva especialitat, experiència i disponibilitat. 

- L’oferta pot ser molt variada, des de coordinar un Grup d’Ajuda Mútua a preparar tallers 

específics i més elaborats. 

 

Possibles temes: sensibilització, creixement personal, trastorns alimentaris, drogodependències, 

etc. 

Possibles col.lectius amb qui treballar des de l’espai grupal: adolescents, immigració, professionals del sexe, dones que han patit o pateixen violència al nucli familiar, col·lectiu gais, 

lesbianes, transsexuals, gent gran, presons, relacions familiars... 

 

Sessions Individuals: 

Temporalitat: 

Es suggereix un període de prova de 8 sessions, que servirà per determinar si la persona es compromet en el procés o no. 

Si la persona atesa i el/la terapeuta es comprometen a seguir el treball, el compromís és de 30 sessions. Després d’aquestes 30 sessions, si pacient i terapeuta volen continuar, s’ha de reenquadrar fora del marc de voluntariat. 

 

Periodicitat: 

Es valora com a òptima una freqüència setmanal, sobretot a l’inici del procés. 

Per tal d’assegurar un major compromís amb el propi procès s’estableix que, quan sigui posible, el/la pacient faci una aportació voluntària (simbòlica, monetària o en espècies). Es valorarà per a cada cas concret i seran el/la terapeuta i el/la pacient qui ho determinin. 

El preu orientatiu de les sessions és de 10 euros/sessió (o el que pugui aportar la persona). En cap cas podrà excedir de 15 eur/sessió. 

 

Supervisió del treball dels/les professionals terapeutes: 

Demanem la supervisió del treball que duen a terme les persones voluntàries, per tal garantir la rigurositat de la feina que s’està realitzant. 

L’escola del Taller de Gestalt de Barcelona, a través de la seva coordinadora, Cristina Nadal, garanteix la capacitació dels alumnes de l’Escola que hi participin. 

 

Plantegem dos nivells de supervisió no excluyents entre sí: 

-Supervisió amb un/a professional extern: Les persones voluntàries han de supervisar el seu treball amb un/a professional extern –tret del cas de professionals que portin anys exercint pel seu compte. 

-Supervisió entre iguals Consisteix en compartir les experiències entre les persones que treballen com acompanyants de processos de canvi i sempre que no siguin novells tots/es els/les membres de l’equip. La freqüència es regularà a través de les avaluacions fetes des de la junta o l’assamblea. 

 

V. AVALUACIÓ 

 

Es realitzen avaluacions de cada activitat: 

-  Mitjançant les reunions de seguiment 

- Mitjançant qüestionari que es passa a les persones usuàries 

- Mitjançant l’evalució que el membre voluntari fa de la intervenció 

 

 

VI. ACTORS INVOLUCRATS AL PROJECTE 

 

a) Junta Directiva (grup motor). 

- La funció de la Junta Directiva de l’Associació Teràpia a l’Abast és garantir el funcionament del projecte i ser-ne la seva representació legal. 

- La participació a la junta és voluntària i no implica cap remuneració econòmica. 

- Es faran reunions regulars per a fer un seguiment del conjunt del projecte i del funcionament de cadascuna de les seves activitats. La freqüència pot variar en funció de la necessitat. 

La relació entre l’Associació i les diferents entitats es farà a través d’un membre del grup motor que serà el responsable de l’optimització de la intervenció i que tindrà el suport i recolzament de la resta de membres del grup motor cada cop que ho necessiti. 

Aquest membre referent s’ocuparà de: 

- garantir que la demanda queda suficientment definida 

- buscar el/la professional que millor pot respondre a la demanda 

- facilitar el contacte entre la persona voluntària i la persona usuària 

- fer el seguiment del procés d’intervenció i l’avaluació del mateix. 

 

b) Terapeutes voluntaris i voluntàries. 

- Els/les terapeutes que col·laborin com a voluntaris/es han de ser membres de l’associació, a l’efecte de facilitar-ne la seva participació. 

- Cada terapeuta que col·labori tindrà com a referent una persona del grup motor, que en farà el seguiment i resoldrà les incidències que hi pugui haver. 

 

c) Pacients o participants beneficiaris. 

- Segons el perfil del pacient, se’l derivarà al/la terapeuta disponible i més adient. També es farà una trobada de tancament per a valorar el procés. 

- Els usuaris fan aportacions voluntàries, que són registrades com a tals en la llibreta de 

comptes. 

 

d) Socis/es col·laboradors/es. 

Aquelles persones que només participen amb alguna aportació econòmica, per afinitat personal amb el projecte. 

 

 

VII ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2013 

 

Els següents quadres detallen les actuacions realitzades entre setembre –data de constitució de l’associació- i desembre de 2013. 

 

Intervencions individuals: 

Nombre de persones ateses 6 

 

Nom entitat:

Creu Roja, Mollet.

 

Nom/objecte de la intervenció:

Grup d’ajuda per a persones en situació d’atur i mancança de recursos. Tres sessions grupals.

 

Nombre de persones ateses:

 

 

VIII COL·LABORACIONS I PROJECTES EN MARXA 

 

En el moment de redactar la present memòria (revisada al maig 2014) tenim els següents projectes en marxa: 

 

Projecte a Creu Roja Mollet: 

Durant el 2013 s’han fet les següents intervecións al centre d’atenció de la Creu Roja que hi ha Mollet del Valles. 

   Visites individuals: 

         Demandes de sessions 7 

         Pacients atesos 4 

         Total sessions 25 

         En l’actualitat no es fan sessions individuals, per                  anulació de la demanda per part dels pacients. 

 

  Actuacions grupals:

 

S’han fet 4 sessions de grup i s’han farà una cinquena. Està pendent veure si es seguirà fent en un futur. 

El tipus de pacients que em atés son persones en situación de risc social, sense feina, nacionals i inmigrants, diferents religions, amb fills la majoria i sense tenir cobertes les neceistats mínimes per estar a paro alguns sense cap tipus de prestació. 
 
Projecte Pilot a Cp Joves: 
L’any 2013 s’inicien les relacions amb el Departament de Justícia, amb la possibilitat d’establir acords per iniciar un projecte d’intervenció terapèutica. Com a resultat de les converses mantingudes i els diferents projectes presentats, es disposa ja de l’aprovació per a realitzar una prova pilot d’intervenció al Cp Joves, amb població masculina d'entre 21 y 23 anys d'edad, en situació de segon i tercer grau. La intervenció consta de tres sessions realitzades al llarg de tres setmanes i de dues hores de duració cadascuna. 
Es realitzarà seguint una metodologia vivencial i lúdica.
 
Projecte a Cp Joves:

Un cop finalitzada la intervenció pilot, es procedirà a realitzar les avaluacions adients, amb la perspectiva d’endegar un segon projecte de 3 mesos de durada. Es realitzarà un total de 12 hores, distribuïdes en dues sessions mensuals, de dues hores de durada.

L’objectiu general és afavorir que les persones participants millorin la seva autoestima i guanyin en confiança en relació als demés i en relació a les seves possibilitats de dotar de sentit propi idirecció a la seva vida després del seu pas per la presó.

Els principals objectius específics són: Reconèixer les capacitats, habilitats i recursos personals i aprendre a utilizar-los millor; reconèixer els propis punts febles i aprendre a millorar-los; aprendre a comunicar-se assertivament, entenent els beneficis que té; com demanar un favor i com oferir o donar ajuda; com expressar el propi punt de vista o la pròpia necessitat o desig sense agredir; com dir no, com dir sí; comprendre millor als altres; treballar la confiança i la col·laboració; qüestionar-se el propis punts de vista i actituds per tal de canviar aquelles que dificulten portar una vida normalitzada; reforçar l’autoconfiança; millorar les capacitats d’escolta, atenció, adaptació, creativitat...; millorar la cura personal i del propi espai; divertir-se, desestressar-se; expressar el que s’espera un cop finalitzat el temps de privació de llibertat i reconèixer i obrir el camí per millorar les capacitats i habilitats personals i relacionals que poden facilitar l’adequació a una vida normalitzada; motivació i responsabilització sobre la pròpia vida.

Respecte a la metodologia, es treballarà de forma vivencial i lúdica, utilitzant diferents eines terapèutiques: arteràpia, treball corporal, imaginacions guiades, meditació, jocs de relació, comunicació no verbal, teatralització de situacions reals...etc.

Actualment es realitzen sesions semanals.

 

Tot Raval y Miquel Tarradell: 

Fundació Tot Raval.

Treballa fent de pont entre entitats, tècnics del teixit associatiu, agents socials del barri i professionals per detectar les necessitats tant d'ells com dels seus usuaris, i contacta amb altres entitats que les puguin cobrir. 

 

1. Derivació de gent adulta que necessita d'un suport terapèutic. 

La demanda podrà formalitzar-se a través de qualsevol de les formes de contacte detallades a la nostra pàgina web: www.terapialabast.com 

 

2. Salut de les Dones Cuidadores: Espais on les dones cuidadores puguin compartir les seves experiències i vagin dirigits a la seva cura. Donarem resposta amb classes de ioga. 

 

3. Necessitat de formar a Educadors Socials del "fora escola" que treballen amb nens en Centres Oberts, Casals d'Infància. Específicament: facilitar eines que permetin treballar i gestionar les emocions amb els nens. 

Nota: estem treballant sobre aquest punt. 

 

IES Miquel Tarradell.

 

1. Necessitat de suport terapèutic per a famílies i adolescents. 

La demanda podrà formalitzar-se a través de qualsevol de les formes de contacte detallades a la nostra pàgina web: www.terapialabast.com 

 

2. Taller d'Arterapia: taller d'una durada de dues hores setmanals, per a un grup reduït d'adolescents entre 12 i 16 anys, en horari escolar. Seria un projecte de llarga durada i donaria començament l'any lectiu següent, que ja té dates i horaris establerts.

 

IX BALANÇ ECONÒMIC