FULL DE COMPROMÍS TERÀPIA A L’ABAST

-VOLUNTARI/ÀRIA 

REUNITS 

A Barcelona, en data ________________ 

D’un costat, ___________________________________, major d’edat, amb DNI núm. 

______________, com a _____________________ i en representació de l’entitat Teràpia a 

l’Abast , domiciliada a Barcelona, carrer Portaferrissa 18, baixos , i enregistrada amb el núm. 

51250 en el Registre d’associacions 

De l’altre, _______________________________, major d’edat , amb el DNI núm. ____________, i 

domiciliat a _____________________________________. 

Amb el present document, i d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent Estatut dels 

Treballadors, estableixen el següent 

 

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT 

 

I Acords 

 

_________________________ s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany 

de lucre Teràpia a l’Abast, una prestació voluntària, lliure i altruista com a 

_____________________________, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de 

tercers i per a la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les 

obligacions principals o privades del voluntari. 

L’anomenada prestació s’executarà en el període que comprèn de _________ a __________, i es 

dedicarà exclusivament a les tasques següents: 

 

II Drets de la persona voluntària 

 

1- Conèixer els drets que es desprenguin dels estatuts i els reglaments de la institució 

2- Respectar el compromís adquirit per l’entitat. 

3- Poder acreditar suficientment la capacitació davant de tercers, de l’entitat i dels beneficiaris. 

4- Participar a les reunions de voluntaris, i en les formacions ocasionals que la associació brindi. 

5- Gaudir d’una assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació voluntària de 

serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a tercers. 

6- Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris. 

7- Protestar i ser escoltat. 

8- Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària. 

9- Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris. 

10- El voluntari tindrà dret, un cop finalitzada la participació, si ho demana, a un certificat 

acreditatiu de la tasca desenvolupada.

 

III Deures de la persona voluntària. 

 

1- Complir amb el compromís adquirit. 

2- Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del beneficiari o d’altres 

persones. 

3- Mantenir en la confidencialitat les informacions que pugui obtenir del beneficiari o d’altres 

persones. 

4 - Realitzar un procés de supervisió extern. 

5- Reunir-se amb d’altres voluntaris per a compartir l’evolució de la feina feta i enriquir-se 

mútuament amb l’intercanvi 

6- Informar l’entitat de qualsevol incidència que succeeixi. 

7. Emplenar el punt titulat Observacions, la final de la fixa de cada pacient o projecte, amb la 

avaluació del usuari i la teva valoració.

 

IV Finalització del compromís.

 

El compromís de voluntariat finalitzarà: 

a. Per l’acabament del termini concertat. 

b. Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures. 

c. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes. 

d. Per extinció de l’entitat. 

 

Tant el voluntari com l’entitat, pot rescindir aquest conveni quan alguna de les dues parts ho cregui 

necessari. 

 

 

Del present document es facilitarà còpies a les parts sotasignants. 

 

Signatures: 

Persona que representa l’entitat

 

 

 

Persona voluntària